اعضای هیئت علمی گروه جغرافیا

m

دکتر حمید شایان

گروه جغرافیا - استاد

shayan34.profcms.um.ac.ir

m

دکتر محمد رحیم رهنما 

گروه جغرافیا - استاد

rahnama.profcms.um.ac.ir

m

دکتر سید رضا حسین زاده

گروه جغرافیا - استاد

srhosszadeh.profcms.um.ac.ir

m

دکتر سید هادی زرقانی

گروه جغرافیا- دانشیار

h-zarghani.profcms.um.ac.ir

m

دکتر براتعلی خاکپور

گروه جغرافیا - دانشیار

khakpoor.profcms.um.ac.ir

m

دکتر مسعود مینائی 

گروه جغرافیا - دانشیار

m.minaei.profcms.um.ac.ir

m

دکتر آذر زرین

گروه جغرافیا - دانشیار

zarrin.profcms.um.ac.ir

m

دکتر هادی اعظمی 

گروه جغرافیا - دانشیار

aazami.profcms.um.ac.ir

m

دکتر محمد اجزاء شکوهی 

گروه جغرافیا - دانشیار

shokouhim.profcms.um.ac.ir

m

دکتر رضا دوستان

گروه جغرافیا - دانشیار

doostan.profcms.um.ac.ir

m

دکتر حمداله سجاسی 

گروه جغرافیا - دانشیار

ssojasi.profcms.um.ac.ir

 

 

m

دکتر خدیجه بوزرجمهری

گروه جغرافیا - دانشیار بازنشسته

azar.profcms.um.ac.ir

m

دکتر عباس مفیدی

گروه جغرافیا - دانشیار

abbasmofidi.profcms.um.ac.ir

m

دکتر طاهره صادقلو

گروه جغرافیا - دانشیار

tsadeghloo.profcms.um.ac.ir

m

دکتر ندا محسنی

گروه جغرافیا - دانشیار

nedamohseni.profcms.um.ac.ir

 

 

 

 

m

دکتر مریم قاسمی

گروه جغرافیا - استادیار

magh30.profcms.um.ac.ir

m

دکتر امید علی خوارزمی 

گروه جغرافیا - استادیار

kharazmi.profcms.um.ac.ir

m

دکتر مصطفی امیرفخریان 

گروه جغرافیا - استادیار


amirfakhrian.profcms.um.ac.ir

m

دکتر محسن جان پرور

گروه جغرافیا - استادیار

janparvar.profcms.um.ac.ir

m

دکتر محمد قاسمی خوزانی

گروه جغرافیا - استادیار


khozani.profcms.um.ac.ir