آزمایشگاه

Picture

آقای مجید پالوانه

متصدی امور دفتری شاغل در آزمایشگاه جغرافیا

38806756

dastjerdi

آقای ابراهیم اکبری

کارشناس آزمایشگاه جغرافیا
@staff.um.ac.ir
38806786