اعضای هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی

Mohammad Jafar Yahaghi

دکتر محمدجعفر یاحقی

گروه زبان و ادبیات فارسی - استاد بازنشسته

ferdows.profcms.um.ac.ir

Mahdi Zarghani

Mahdokht Pourkhaleghi Chatroodi

دکتر مهدخت پورخالقی چترودی

گروه زبان و ادبیات فارسی - استادبازنشسته

dandelion.profcms.um.ac.ir

m

دکتر زهرا اختیاری

گروه زبان و ادبیات فارسی - دانشیار

ekhtiari.profcms.um.ac.ir

m

دکتر سید جواد مرتضایی

گروه زبان و ادبیات فارسی - دانشیار

gmortezaie.profcms.um.ac.ir

m

دکتر ابوالقاسم قوام 

گروه زبان و ادبیات فارسی - دانشیاربازنشسته

ghavam.profcms.um.ac.ir

m

دکتر محمد تقوی

گروه زبان و ادبیات فارسی - دانشیار

taghavi.profcms.um.ac.ir

m

دکتر عطیه کامیابی گل 

گروه زبان و ادبیات فارسی - دانشیار

kamyabigol.profcms.um.ac.ir

m

دکتر عبداله رادمرد

گروه زبان و ادبیات فارسی - دانشیار

radmard.profcms.um.ac.ir

m

دکتر شیما ابراهیمی 

گروه زبان و ادبیات فارسی - دانشیار
 
shimaebrahimi.profcms.um.ac.ir

 

 

m

دکتر سمیرا بامشکی  

گروه زبان و ادبیات فارسی - استادیار

bameshki.profcms.um.ac.ir

m

دکتر مریم صالحی نیا 

گروه زبان و ادبیات فارسی - استادیار

 
m.salehinia.profcms.um.ac.ir

 

 

m

دکتر محمدجواد مهدوی 

گروه زبان و ادبیات فارسی - استادیار

mahdavy.profcms.um.ac.ir

m

دکتر احسان قبول 

گروه زبان و ادبیات فارسی - استادیار
ghabool.profcms.um.ac.ir

m

دکتر سلمان ساکت 

گروه زبان و ادبیات فارسی - استادیار
saket.profcms.um.ac.ir

m

دکتر فرزاد قائمی 

گروه زبان و ادبیات فارسی - استادیار


ghaemi-f.profcms.um.ac.ir