اعضای هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی

دکتر محمدجعفر یاحقی 

گروه زبان و ادبیات فارسی - استاد

ferdows.profcms.um.ac.ir

m

دکتر زهرا اختیاری

گروه زبان و ادبیات فارسی - دانشیار

ekhtiari.profcms.um.ac.ir

m

دکتر ابوالقاسم قوام 

گروه زبان و ادبیات فارسی - دانشیار

ghavam.profcms.um.ac.ir

m

دکتر محمد تقوی

گروه زبان و ادبیات فارسی - دانشیار

taghavi.profcms.um.ac.ir

m

دکتر سید جواد مرتضایی

گروه زبان و ادبیات فارسی - دانشیار

gmortezaie.profcms.um.ac.ir

m

دکتر عبداله رادمرد

گروه زبان و ادبیات فارسی - دانشیار

radmard.profcms.um.ac.ir

m

دکتر سمیرا بامشکی  

گروه زبان و ادبیات فارسی - استادیار

bameshki.profcms.um.ac.ir

m

دکتر مریم صالحی نیا 

گروه زبان و ادبیات فارسی - استادیار

 
m.salehinia.profcms.um.ac.ir

m

دکتر فاطمه ماه وان 

گروه زبان و ادبیات فارسی - استادیار
.ir
f.mahvan.profcms.um.ac.ir

m

دکتر امید همدانی 

گروه زبان و ادبیات فارسی - استادیار
hamedani.profcms.um.ac.ir

m

دکتر محمدجواد مهدوی 

گروه زبان و ادبیات فارسی - استادیار

mahdavy.profcms.um.ac.ir

m

دکتر احسان قبول 

گروه زبان و ادبیات فارسی - استادیار
ghabool.profcms.um.ac.ir

m

دکتر شیما ابراهیمی 

گروه زبان و ادبیات فارسی - استادیار
 
shimaebrahimi.profcms.um.ac.ir

m

دکتر سلمان ساکت 

گروه زبان و ادبیات فارسی - استادیار
saket.profcms.um.ac.ir

m

دکتر فرزاد قائمی 

گروه زبان و ادبیات فارسی - استادیار


ghaemi-f.profcms.um.ac.ir

m

دکتر عطیه کامیابی گل 

گروه زبان و ادبیات فارسی - استادیار

kamyabigol.profcms.um.ac.ir