دفتر ریاست

z babaei  مسئول دفتر ریاست: خانم زهرا بابائی

   تحصیلات:

   کارشناسی، جغرافیا انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد

   کارشناسی ارشد، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

   تلفن: داخلی 6707

   تلفن مستقیم 38796824 -38806707

   فاکس: 38796826