دفتر ریاست

z babaei

   مسئول دفتر ریاست: خانم زهرا بابائی

   تحصیلات:

   کارشناسی، جغرافیا انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد

   کارشناسی ارشد، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

   تلفن: داخلی 6707

   تلفن مستقیم 3879682438806707

   فاکس: 38796826