کتابخانه

خانم مریم خوش بیان

کارشناس مسئول خدمات کتابداری(مسئول کتابخانه)

38806727

dastjerdi

آقای علی اکبر دستجردی

کارشناس خدمات کتابداری(کتابدار کتابخانه یوسفی)

38806731

zarif

خانم نعیمه ظریف قاسمی

کارشناس خدمات کتابداری

38806729

adeli

خانم معصومه عادلی

کتابدار
@um.ac.ir
38806730