فناوری اطلاعات

babaee

آقای سید محمدحسین مدنی

کارشناس مسئول فناوری اطلاعات و ارتباطات

38806705

babaee

آقای سیدرضا موسوی

کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات

38806703