اعضای هیئت علمی گروه زبان فرانسه

m

دکتر محمدرضا فارسیان

گروه زبان فرانسه- استاد

farsian.profcms.um.ac.ir

m

دکتر طاهره خامنه باقری

گروه زبان فرانسه - استادیار

tkbagheri.profcms.um.ac.ir

m

دکتر نگار مزاری

گروه زبان فرانسه - استادیار

negarmazari.profcms.um.ac.ir

m

دکتر مریم شیبانیان

گروه زبان فرانسه - استادیار


sheibanian.profcms.um.ac.ir