سایت دانشکده

Site

این سایت در 3 بخش ویژه برای دانشجویان مقطع دکتری، کارشناسی ارشد و کارشناسی به منظور آشنایی با رایانه و انجام امور علمی-پژوهشی دانشجویان با تعداد 60 رایانه فعالیت می نماید.