تاريخ شفاهي دانشگاه فردوسی مشهد به روايت تصوير

 

تاريخ شفاهي يكي از شيوه هاي پژوهش در تاريخ است كه به شرح و شناسايي وقايع، رويدادها و حوادث تاريخي بر اساس ديدگاه ها، شنيده ها و عملكرد شاهدان، ناظران و فعالان آن ماجراها مي پردازد و عكس ها بخش جدايي ناپذير اين شيوه تاريخي مي باشد كه براي مستند سازي تاريخ شفاهي كمك شاياني مي كنند.

تا دهه‌هاي پيش تاريخ‌ نگاري نوشته‌ مدار‌ و بر اساس اسناد مكتوب بود اما با بازبيني اين مساله و بهره‌گيري از تاريخ شفاهي و استفاده از اسنادي مانند عكس، تاريخ‌نگاري را دچار دگرگوني كرد. عكس، تصوير و اشيا امروزه تاثير بسياري در تاريخ‌ نگاري دارد.

 در تدوين تاريخ شفاهي دانشگاه بزرگي همچون دانشگاه فردوسي مشهد قطعا عكس ها و اسناد نقش غير قابل انكاري دارند.

برای مشاهده گوشه هایی از تاریخ شفاهی دانشگاه فردوسی مشهد روی لینک های زیر کلیک کنید:

گوشه ای از تاريخ شفاهي دانشگاه فردوسی مشهد به روايت تصوير ۱

گوشه ای از تاريخ شفاهي دانشگاه فردوسی مشهد به روايت تصوير ۲

گوشه ای از تاريخ شفاهي دانشگاه فردوسی مشهد به روايت تصوير ۳

گوشه ای از تاريخ شفاهي دانشگاه فردوسی مشهد به روايت تصوير ۴

تاريخ شفاهي دانشگاه مشهد به روايت مجيد فياض

گوشه ای از تاریخ شفاهی دانشگاه فردوسی مشهد به روایت تصویر ۵

گوشه ای از تاريخ شفاهي دانشگاه فردوسی مشهد به روايت تصوير ۶

گوشه ای از تاريخ شفاهي دانشگاه فردوسی مشهد به روايت تصوير ۷

گوشه ای از تاريخ شفاهي دانشگاه فردوسی مشهد به روايت تصوير ۸

گوشه ای از تاريخ شفاهي دانشگاه فردوسی مشهد به روايت تصوير ۹

گوشه ای از تاريخ شفاهي دانشگاه فردوسی مشهد به روايت تصوير ۱۰

تاریخ شفاهی کتابخانه دانشکده مرور شد

گوشه ای از تاریخ شفاهی دانشگاه فردوسی مشهد به روایت تصویر ۱۱