اداره آموزش

tafaghodi

آقای حسین تفقدی

کارشناس مسئول امور آموزشی و آموزش های عالی آزاد

38806712

dastjerdi

آقای امیر اسفندیار عامل محرابی

کارشناس امور آموزشی
@staff.um.ac.ir
38806714

zarif

خانم مرضیه دهقان

کارشناس امور آموزشی

38806713