دانشکده ادبیات در سال 1334 با رشته زبان و ادبیات فارسی بنیان نهاده شد. دکتر علی‌اکبر مجیدی فیاض دانشمند و ادیب برجسته مشهدی و استاد تاریخ اسلام دانشگاه تهران از طرف وزارت فرهنگ مأموریت یافت دانشکـده ادبیات مشهد را تأسیـس کند. دانشکده ادبیات کار خود را با یک کلاس در رشته ادبیات فارسی شامل 26 دانشجو آغاز کرد. در سال 1335 رشته ‌های زبان و ادبیات انگلیسی و فرانسه نیز شکل گرفت و جمعیت دانشجویان به 100 نفر افزایش پیدا کرد. پس از گذشـت یک سال دیگر، رشته ترکیبی تاریخ-جغرافیا نیز در این دانشکده آغاز به کار نمود و در سال تحصیلی 38- 1337 تعداد 295 نفر دانشجو سرگرم تحصیل در دانشکده بودند. در سال 42-41 رشته‌ زبان‌شناسی نیز به دانشکده اضافه شد تا سال 1358 دانشکده ادبیات از 8 گروه آموزشی تشکیل شده بود. تعداد این گروه‌ها از این زمان به بعد تغییری نداشت (جز ایجاد رشته زبان روسی). در سال 1378 دانشکده ادبیات تعداد 87 عضو هیئت علمی را شــامل می‌شد که از این تعداد 13 نفــر استاد، 12 نفر دانشیار، 27 نفر استادیار، 35 نفر مربی بودند. 12 کارشناس آموزشی و 95 نیروی اداری و خدماتی نیز مشغول به کار بودند. در تابستان سـال 1380 دانشکده به محل سـاختمان جدیـد در پردیس انتقـال یافـت. در سال 1383 دانشکده ادبیات دارای 3066 دانشجـو بود کـه در مقاطع کارشناسی، کارشناسی‌ارشد و دکتری در 9 گروه آموزشی مشغول تحصیل بودند.