اعضای هیئت علمی گروه زبان و ادبیات عربی

m

دکتر سید حسین سیدی

گروه زبان و ادبیات عربی - استاد

seyedi.profcms.um.ac.ir

m

دکتر احمدرضا حیدریان شهری 

گروه زبان و ادبیات عربی - دانشیار

heidaryan.profcms.um.ac.ir

m

دکتر امیر مقدم متقی 

گروه زبان و ادبیات عربی - دانشیار

a.moghaddam.profcms.um.ac.ir

m

دکتر حسن عبدالهی 

گروه زبان و ادبیات عربی - دانشیار

abd.profcms.um.ac.ir

m

دکتر حسین ناظری

گروه زبان و ادبیات عربی - دانشیار

nazeri.profcms.um.ac.ir

m

دکتر مرضیه آباد 

گروه زبان و ادبیات عربی - دانشیار

mabad.profcms.um.ac.ir

m

دکتر بهار صدیقی 

گروه زبان و ادبیات عربی - دانشیار

seddighi.profcms.um.ac.ir

 

 

m

دکتر بلاسم محسنی 

گروه زبان و ادبیات عربی - استادیار

mohseni.profcms.um.ac.ir