اتاق جلسات دانشکده حوزه مدیریت دانشکده

در بخش مدیریت دانشکده دو اتاق جلسات با ظرفیت 25 و 15 نفر مخصوص جلسات هیات رئیسه و شورا ها و گروه های آموزشی وجود دارد.

adabnew

اتاق جلسه شماره 1

2

اتاق جلسه شماره 2