حوزه پژوهش

babaee

آقای مرتضی تحققی علیائی

کارشناس مسئول پژوهش، فناوری و ارتباط با جامعه

38806716

babaee

خانم زهرا بنی اسد

کارشناس نشریه و علم سنجی

38806724

babaee

خانم مریم خوش بیان

کارشناس نشریه جستارهای نوین ادبی، زبانشناسی و گویش‌های خراسان

38806727