اعضای هیئت علمی گروه تاریخ

m

دکتر محمدتقی ایمان پور 

گروه تاریخ - استاد

timanpour.profcms.um.ac.ir

m

دکتر هادی وکیلی

گروه تاریخ - دانشیار

vakili.profcms.um.ac.ir

m

دکتر عباس سرافرازی

گروه تاریخ - دانشیار

ab.sarafrazi.profcms.um.ac.ir

m

دکتر پدرام جم

گروه تاریخ - استادیار

jam1977.profcms.um.ac.ir

m

دکتر مریم عزیزیان

گروه تاریخ - استادیار

maryamazizian.profcms.um.ac.ir

m

دکتر سید جلال رجائی

گروه تاریخ - استادیار

rajaii.profcms.um.ac.ir

m

دکتر لیلا نجفیان

گروه تاریخ - استادیار

najafian.profcms.um.ac.ir

m

دکتر نجم الدین گیلانی

گروه تاریخ - استادیار

gilani.profcms.um.ac.ir

m

دکتر علی اصغر ذوقی برشی

گروه تاریخ- مربی

zoghi.profcms.um.ac.ir