اعضای هیئت علمی گروه زبان انگلیسی

m

دکتر بهزاد قنسولی

گروه زبان انگلیسی - استاد

ghonsooly.profcms.um.ac.ir

m

دکتر رضا پیش قدم

گروه زبان انگلیسی - استاد بازنشسته

pishghadam.profcms.um.ac.ir

m

دکتر محمدرضا هاشمی

گروه زبان انگلیسی - استاد

hashemi.profcms.um.ac.ir

m

دکتر زهره تائبی نقندری

گروه زبان انگلیسی - استادیار

taebi.profcms.um.ac.ir

m

دکتر سارا خزاعی

گروه زبان انگلیسی - استادیار

s.khazai.profcms.um.ac.ir

m

دکتر الهام ناجی میدانی

گروه زبان انگلیسی - استادیار

elhanaji.profcms.um.ac.ir

m

دکتر شقایق شایسته

گروه زبان انگلیسی - استادیار


shayesteh.profcms.um.ac.ir