گروه‌های آموزشی

ghaderi

خانم صدیقه قادری

کارشناس گروه زبان و ادبیات عربی
@um.ac.ir
38806762

dastjerdi

خانم زهرا شیرزاد

کارشناس گروه زبان انگلیسی
@staff.um.ac.ir
38806765

zarif

آقای مهدی نیازدل

کارشناس گروه‌های زبانشناسی و زبان روسی و فرانسه
@um.ac.ir
38806772

no image

خانم زهره علی احمدی

کارشناس گروه زبان و ادبیات فارسی

38806760

no image

خانم مهناز رمضانی

کارشناس گروه جغرافیا
@um.ac.ir
38806785

zarif

آقای داود نادمی

کارشناس گروه علوم اجتماعی
@um.ac.ir
38806780

آقای امیر اسفندیار عامل محرابی

 mehrabi.jpg  کارشناس گروه تاریخ


@um.ac.ir
38806777