امور عمومی

araste

آقای سید محمدعلی موسوی

مسئول امور عمومی دانشکده

38806711

dastjerdi

آقای ولی اله غریب

کارمند دبیرخانه
@staff.um.ac.ir
38806721

zarif

خانم عفت فلاح نژاد تفتی

تلفنچی
38806700