امور عمومی

araste

آقای سید محمدعلی موسوی

مسئول امور عمومی دانشکده

38806711

dastjerdi

آقای ابراهیم آراسته

کارمند دبیرخانه
@staff.um.ac.ir
38806721