دکترمرضیه آباد

دانشیار، گروه آموزشی زبان و ادبيات عربي
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه فردوسی مشهد

Marzieh Abad

Associate Professor, Department of Arabic Language and Literature
Faculty of Letters and Humanities
Ferdowsi University of Mashhad

  +985138805200    CV     Scopus    ORCID    Google scholar

حوزه های تخصص و پژوهش

  • بلاغت و نقد ادبی
  • ادب عباسی
  • صرف و نحو
  • ادبیات معاصر
  • ادبیات پایداری

Areas of Research and Experties

  • Rhetoric and Literary Criticism
  • Abbasid Literature
  • morphology and syntactics
  • Conteporary Literature
  • commitment literature

Under Construction

در حال ساخت