دکتر احمد رضا حیدریان شهری

دانشیار، گروه آموزشی زبان و ادبيات عربي
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه فردوسی مشهد

Aamad Rez Hidarian Shahri

Associate Professor, Department of Arabic Language and Literature
Faculty of Letters and Humanities
Ferdowsi University of Mashhad

  +985138805209    CV     Scopus    ORCID    Google scholar

حوزه های تخصص و پژوهش

  • نقد ادبی
  • ادبیات معاصر
  • ادبیات تطبیقی
  • آموزش زبان عربی
  • مطالعات ترجمه

Areas of Research and Experties

  • Literary Criticsism
  • Conteporary Literature
  • Comparative Literature
  • Arabic Language teaching
  • Translation Studies

Under Construction

در حال ساخت