دکتر امیر مقدم متقی

دانشیار، گروه آموزشی زبان و ادبيات عربي
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه فردوسی مشهد

Amir Moqaddam Mottaqi

Associate Professor, Department of Arabic Language and Literature
Faculty of Letters and Humanities
Ferdowsi University of Mashhad

  +985138805230    CV     Scopus    ORCID    Google scholar

حوزه های تخصص و پژوهش

  • نقد ادبی
  • بلاغت
  • صرف و نحو
  • ادبیات تطبیقی
  • آموزش زبان

Areas of Research and Experties

  • Literary Criticism
  • Rhetoric
  • Conjugation and syntax
  • comparative littratury
  • Language teaching

Under Construction

زندگینامه علمی دکتر امیر مقدم متقی
اين جانب امير مقدم متقي پس از گذراندن تحصيلات مقاطع ابتدايي، راهنمايي و متوسطه در سال 1370 در رشتة زبان و ادبيات عربي در دانشگاه فردوسي مشهد پذيرفته و مشغول به تحصيل شدم. پس از اتمام تحصیل در مقطع فوق در سال 75 در مقطع كارشناسي ارشد رشتة مذكور مجددا در دانشگاه فردوسي مشهد پذیرفته و در نهایت در سال 78 در اين مقطع فارغ التحصيل شدم. در همان سال با درخواست دانشگاه تربيت معلم آذربايجان، در این دانشگاه به عنوان عضو هيأت علمی پیمانی مشغول خدمت شدم.
در سال 86 در مقطع دكتري در رشتة مذكور در دانشگاه تهران پذيرفته شدم و در تاريخ 22/10/89 در اين مقطع فارغ التحصيل شدم .
در تاریخ های 14/4/ 84 و 2/2/92 به رسمی آزمایشی و رسمی قطعی تبدیل وضعیت نموده و در تاریخ 22/10/89 و 24/9/93 به مرتبه استادیاری و دانشیاری ارتقاء یافتم.
و در نهایت در تاریخ 1/6/95 به دانشگاه فردوسی مشهد انتقال دائم یافتم.
برخي از سوابق علمي –تحصيلي این جانب:
1- دانشجوي ممتاز مقطع دكتري ،كارشناسي ارشد و کارشناسي.
2- كسب رتبة نخست سهمية آزاد در بين پذيرفته شدگان آزمون دكتري دانشگاه تهران در سال تحصيلي 88-90.
3- 17 سابقة تدريس در دانشگاه شهید مدنی آذربايجان.
4- 7 سال سابقة تدريس در دانشگاه هاي پيام نور تبريز و آذرشهر
5- 2 سال سابقة تدريس در دانشگاه آزاد واحد تبريز
6- دو سال تدریس در مراکز ضمن خدمت دبیران آموزش و پرورش استان خراسان رضوی.
7- استاد برگزيده سال 91-92.
8- استاد برگزيده سال 97-98 .
9- استاد برگزيده سال 98-99 .
10- استاد برگزيده سال 99-400
11- عضویت در اتحادیه بین المللی زبان و ادبیات عربی
12- عضو کارگروه بررسی توانایی علمی گروه 22/1/1390 لغایت 22/1/1392.
13- نماینده کارگروه بررسی توانایی علمی گروه 22/1/1392 لغایت 8/11/93

14- عضویت در كارگروه بين المللي سازي دانشگاه فردوسی مشهد در حوزه آموزش، كميته ارتباط با جامعه و كارآفريني و کمیتة ادبيات تطبيقي دانشكده ادبيات و علوم انساني و نماينده امور آموزشي بين الملل در دانشكده ادبيات.

15- - عضويت در شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

16- سخنراني و مصاحبه در شبكه هاي تلوزيوني جهاني مانند شبكه جهاني امام رضا (ع) و العالم

17- - سخنراني در هفته هاي آموزش هر سال تحصيلي .از جمله :سخنراني با عنوان هاي: 1-علم نافع و غير نافع از ديدگاه اسلام 2- خيام در شعر و ادب عربي 3- موقف الامام رضا ع من الشعر 4- آسيب شناسي آموزش زبان عربي در دانشگاه هاي ايران و ارائه راهكارها
18- - مجري طرح بازنگري درسي مترجمي زبان عربي در مقطع كارشناسي ارشد دانشگاه فردوسي مشهد .

19- همكار و مشاور در اجراي طرح بازنگري درسي زبان و ادبيات عربي در مقطع كارشناسي دانشگاه فردوسي مشهد .
20- همكاري هاي مستمر با انجمن علمي دانشجويان در برگزاري مراسمهاي مختلف.
21- همكاري در طرح دانش آموزي شهاب .
22- راهنمایی و مشاوره پایان نامه و رساله هی ارشد و دکتری