دکتر حسین ناظری

دانشیار، گروه آموزشی زبان و ادبيات عربي
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه فردوسی مشهد

Hossain Nazeri

Associate Professor, Department of Arabic Language and Literature
Faculty of Letters and Humanities
Ferdowsi University of Mashhad

  +985138806761    CV     Scopus    ORCID    Google scholar

حوزه های تخصص و پژوهش

  • متون نظم و نثر عربی و صرف و نحو

Areas of Research and Experties

  • Arabic poetrry and prose texts and grammar

Under Construction

در حال ساخت