دکتر منیر زیبائی

استادیار، گروه زبان و ادبیات عربی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه فردوسی مشهد

Monir Zibayi

Assistant Professor, Department of Arabic Language and Literature
Faculty of Letters and Humanities
Ferdowsi University of Mashhad

avatar

حوزه های تخصص و پژوهش

Areas of Research and Experties

Under Construction

متون نظم و نثر عربی و صرف و نحو

• کارشناسی زبان و ادبیات عربی، دانشگاه فردوسی مشهد: سال 1384
• کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی، دانشگاه حکیم سبزواری "تربيت معلم سابق": 1387
• دکترای زبان و ادبیات عربی، دانشگاه فردوسی مشهد: 1392
• پسا دکترای زبان و ادبیات عربی، دانشگاه فردوسی مشهد: سال 95-96
• رتبه برتر آزمون سراسری سال 1379
• دانش آموخته رتبه دوم دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد
• اخذ رتبه دوم در آزمون ورودی دوره دکتری سال 1389
• دانش‌آموخته رتبه اول دوره دکتری

• عضو و تحت پوشش بنیاد ملی نخبگان
• مشمول بهره‌مندی از جایزه بنیاد ملی نخبگان برای جذب در دانشگاهها (جایزه دکتر آشتیانی)
• مشمول بهره‌مندی از جایزه پسا دکتری بنیاد ملی نخبگان (جایزه شهید دکتر چمران)
• مشمول بهره¬مندی از جایزۀ جذب در دستگاه¬های اجرایی
• دارای 12 مقاله علمی پژوهشی چاپ شده، 3 مقاله علمی ترویجی و یک مقاله همایشی، یک طرح پژوهشی خاتمه یافته(1396)، و 3 ترجمه کتاب