دکتر رجبعلی عسکرزاده طرقبه

دانشیار، گروه زبان انگلیسی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه فردوسی مشهد

Rajabali Askarzadeh Torghabeh

Associate Professor, Department of English
Faculty of Letters and Humanities
Ferdowsi University of Mashhad

  +985138805239    CV     Scopus    ORCID    Google scholar

حوزه های تخصص و پژوهش

  • زبان و ادبیات انگلیسی
  • تاریخ ادبیات انگلیسی
  • ادبیات انگلیسی، فرهنگ و مطالعات بین رشته ای
  • ادبیات تطبیقی، مطالعات فیلم و رسانه
  • ادبیات انگلیسی و ترجمه

Areas of Research and Experties

  • English Language and Literature
  • History of English Literature
  • English Literature,Cultural and Interdisciplinary studies
  • Comparative Literature, Adaptation and Media Studies
  • English Literature and Translation

Under Constrution

 در حال ساخت