دکتر ضرغام قبانچی

دانشیار، گروه زبان انگلیسی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه فردوسی مشهد

Zargham Ghabanchi

Associate Professor, Department of English
Faculty of Letters and Humanities
Ferdowsi University of Mashhad

  +985138805236    CV     Scopus    ORCID    Google scholar

حوزه های تخصص و پژوهش

  • روشها و نظریه های آموزش زبان انگلیسی
  • آموزش به کمک فناوری
  • روش تحقیق

Areas of Research and Experties

  • Methods and theories in teaching and learning a Foreign language
  • using technology
  • Research method

Under Construction

در حال ساخت