دکترمحمودرضا قربان صباغ

دانشیار، گروه زبان انگلیسی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه فردوسی مشهد

Mahmood Reza Ghorban Sabbagh

Associate Professor, Department of English
Faculty of Letters and Humanities
Ferdowsi University of Mashhad

  +985138805242    CV     Scopus    ORCID    Google scholar

حوزه های تخصص و پژوهش

  • سبک شناسی ادبی
  • نقد ادبی
  • روایت شناسی
  • ادبیات و اقتباس سینمایی
  • ادبیات انگلیسی، فرهنگ و مطالعات بین رشته ای

Areas of Research and Experties

  • Stylistics & Literature
  • Literary Criticism
  • Narratology
  • Literature and Film Adaptation
  • English Literature,Cultural and Interdisciplinary studies

Under Construction

 در حال ساخت