دکتر محمدرضا هاشمی

استاد، گروه زبان انگلیسی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه فردوسی مشهد

Mohammad Reza Hashemi

Professor, Department of English
Faculty of Letters and Humanities
Ferdowsi University of Mashhad

  +985138805235    CV     Scopus    ORCID    Google scholar

حوزه های تخصص و پژوهش

 • تحلیل گفتمان انتقادی
 • جامعه شناسی ترجمه
 • نقد ترجمه
 • تاریخ ترجمه در ایران
 • تجزیه وتحلیل کلام
 • مطالعات پسااستعماری ترجمه

Areas of Research and Experties

 • Critical Discourse Analysis
 • Sociology of Translation
 • Translation Criticism
 • History of Translation in Iran
 • Discourse analysis
 • Postcolonial Translation Studies

Under Construction

 در دست ساخت