دکتر سارا خزاعی

استادیار، گروه زبان انگلیسی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه فردوسی مشهد

Sara Khazaee

Assistant Professor, Department of English
Faculty of Letters and Humanities
Ferdowsi University of Mashhad

     CV     Scopus    ORCID    Google scholar

حوزه های تخصص و پژوهش

  • ادبیات و نظریه بازی ها
  • سبک شناسی ادبی
  • ادبیات و مطالعات فرهنگی
  • مطالعات شکسپیر
  • ادبیات قرن 19

Areas of Research and Experties

  • Game Theory & Literature
  • Stylistics & Literature
  • Cultural Studies & Literature
  • Shakespeare Studies
  • Victorian Literature

Under Construction

 در حال ساخت