دکتر الهام ناجی میدانی

استادیار، گروه زبان انگلیسی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه فردوسی مشهد

Elham Naji Meidani

Assistant Professor , Department of English
Faculty of Letters and Humanities
Ferdowsi University of Mashhad

  +985138805233    CV     Scopus    ORCID    Google scholar

حوزه های تخصص و پژوهش

  • جامعه‌شناسی آموزش زبان
  • روان‌شناسی آموزش زبان
  • هوش زمانی
  • مسائل فرهنگی آموزش زبان

Areas of Research and Experties

  • Sociology of Language Education
  • Psychology of Language Education
  • Temporal Intelligence
  • Cultural Issues in Language Education

Under construction

در حال ساخت