دکتر فرزانه شکوهمند

استادیار، گروه زبان انگلیسی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه فردوسی مشهد

Farzaneh Shokoohmand

Assistant Professor, Department of English
Faculty of Letters and Humanities
Ferdowsi University of Mashhad

  +985138805243    CV     Scopus    ORCID    Google scholar

حوزه های تخصص و پژوهش

  • ترجمه دیداری و شنیداری
  • مطالعات دسترسی
  • مطالعات ترجمه اشکال ادبی نوظهور

Areas of Research and Experties

  • Audiovisual Translation
  • Accessibility Studies
  • Studies on Translating Emerging Literary Forms

Under construction

در حال ساخت