دکتر زهره تائبی نقندری

استادیار، گروه زبان انگلیسی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه فردوسی مشهد

Zohreh Taebi Noghondari

Assistant Professor, Department of English
Faculty of Letters and Humanities
Ferdowsi University of Mashhad

  +985138805240    CV     Scopus    ORCID    Google scholar

حوزه های تخصص و پژوهش

  • ادبیات تطبیقی
  • ، روایت شناسی ،رمان فارسی
  • ادبیات کودک و نوجوان
  • اسطوره شناسی
  • گردشگری، اکوتوریسم و گردشگری پایدار روستایی

Areas of Research and Experties

  • comparative littratury
  • n Narratology , Persian Novel
  • Children\'s literature
  • Mythology
  • tourism. ecotourism and rural sustainable tourism

Under Construction

 در حال ساخت