دکتر طاهره خامنه باقری

استادیار، گروه زبان فرانسه
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه فردوسی مشهد

Tahereh Khameneh Bagheri

Assistant Professor, Department of French
Faculty of Letters and Humanities
Ferdowsi University of Mashhad

  +985138805268    CV     Scopus    ORCID    Google scholar

حوزه های تخصص و پژوهش

  • اسطوره شناسی
  • ادبیات تطبیقی

Areas of Research and Experties

  • Mythologie
  • comparative littratury

Under Construction

در حال ساخت