دکتر مهدی فرخی

استادیار، گروه زبان فرانسه
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه فردوسی مشهد

Mahdi Farrokhi

Assistant Professor, Department of French
Faculty of Letters and Humanities
Ferdowsi University of Mashhad

avatar

حوزه های تخصص و پژوهش

Areas of Research and Experties

Under Construction

در حال ساخت