دکتر محمدرضا فارسیان

استاد، گروه زبان فرانسه
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه فردوسی مشهد

Mohammad Reza Farsian

Professor, Department of French
Faculty of Letters and Humanities
Ferdowsi University of Mashhad

  +985138805263    CV     Scopus    ORCID    Google scholar

حوزه های تخصص و پژوهش

Areas of Research and Experties

Under Construction

در حال ساخت