دکتر نگار مزاری

استادیار، گروه زبان فرانسه
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه فردوسی مشهد

Negar Mazari

Assistant Professor, Department of French
Faculty of Letters and Humanities
Ferdowsi University of Mashhad

  +985138805265    CV     Scopus    ORCID    Google scholar

حوزه های تخصص و پژوهش

  • ترجمه دیداری و شنیداری
  • آموزش مترجم
  • ارتباطات بین فرهنگی
  • مطالعات رسانه
  • ترجمه غیرحرفه ای

Areas of Research and Experties

  • Mythologie
  • comparative littratury
  • Audiovisual Translation
  • Imaginaire
  • Comparative Cultural Studies

Under Construction

در حال ساخت