دکتر علی اکبر عنابستانی

استاد، گروه آموزشی جغرافيا
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه فردوسی مشهد

Aliakbar Anabestani

Professor, Department of Geography
Faculty of Letters and Humanities
Ferdowsi University of Mashhad

  +985138805270    CV     Scopus    ORCID    Google scholar

حوزه های تخصص و پژوهش

 • آینده پژوهی
 • برنامه ریزی کالبدی روستایی
 • گردشگری روستایی
 • سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور
 • برنامه ریزی راهبردی شهری
 • اقتصاد روستایی

Areas of Research and Experties

 • Feture Study
 • rural physical planning
 • rural tourism
 • GIS & RS
 • Urban Strategic Planning
 • rural economy

Under Construction

در حال ساخت