دکتر رضا دوستان

استادیار، گروه آموزشی جغرافيا
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه فردوسی مشهد

Reza Doostan

Assistant Professor, Department of Geography
Faculty of Letters and Humanities
Ferdowsi University of Mashhad

  +985138805288    CV     Scopus    ORCID    Google scholar

حوزه های تخصص و پژوهش

  • ترجمه دیداری و شنیداری
  • آموزش مترجم
  • ارتباطات بین فرهنگی
  • مطالعات رسانه
  • ترجمه غیرحرفه ای

Areas of Research and Experties

  • Synoptic Climatology
  • Climate change

Under Construction

در حال ساخت