دکتر مصطفی امیرفخریان

استادیار، گروه آموزشی جغرافيا
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه فردوسی مشهد

Mostafa Amirfakhriyan

Assistant Professor, Department of Geography
Faculty of Letters and Humanities
Ferdowsi University of Mashhad

  +985138805202    CV     Scopus    ORCID    Google scholar

حوزه های تخصص و پژوهش

  • سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور
  • تحلیل فضایی
  • هویت معنا و فضای جغرافیایی در شهر

Areas of Research and Experties

  • GIS and remote sensing
  • Spatial analysis
  • Identity of meaning and geographical space in the city

Under Construction

در حال ساخت