دکتر مریم قاسمی

استادیار،گروه آموزشی جغرافيا
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه فردوسی مشهد

Maryam Ghasemi

Assistant Professor, Department of  Geography
Faculty of Letters and Humanities
Ferdowsi University of Mashhad

  +985138805284    CV     Scopus    ORCID    Google scholar

حوزه های تخصص و پژوهش

  • اقتصاد روستایی
  • گردشگری روستایی
  • اجتماع و فرهنگ روستا
  • محیط زیست روستایی

Areas of Research and Experties

  • rural economy
  • rural tourism
  • Rural community and culture
  • Rural environment

Under Construction

در حال ساخت