دکتر سیدرضا حسین زاده

دانشیار، گروه آموزشی جغرافيا
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه فردوسی مشهد

Seyed Reza Hosseinzadeh

Associate Professor, Department of Geography
Faculty of Letters and Humanities
Ferdowsi University of Mashhad

  +985138805273    CV     Scopus    ORCID    Google scholar

حوزه های تخصص و پژوهش

 • هیدرولوژی پالئوسیلاب
 • دندروژئومورفولوژی
 • مدیریت یکپارچه خطر سیلاب
 • بازسازی و احیای اکوژئومورفیک رودخانه ها
 • بازسازی ژئومورفیک سایت های معدنی
 • مدیریت مخاطرات محیطی
 • ژئومورفولوژی کواترنر

Areas of Research and Experties

 • paleoflood hydrology
 • dandrogeomorphology
 • Integrated Flood Risk Managment
 • Ecogeomorphic River Restoration
 • Geomorphic Reclamation of Mine sites
 • Environmental Hazard Managment
 • Quaternary Geomorphology

Under Construction

در حال ساخت.