دکترحمید شایان

استاد، گروه آموزشی جغرافيا
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه فردوسی مشهد

Hamid Shayan

Professor, Department of Geography
Faculty of Letters and Humanities
Ferdowsi University of Mashhad

  +985138805271    CV     Scopus    ORCID    Google scholar

حوزه های تخصص و پژوهش

  • اقتصاد روستایی
  • مهاجرت های داخلی وخارجی
  • مدلها و تکنیک های تصمیم گیری چندمعیاره در جغرافیا

Areas of Research and Experties

  • rural economy
  • Internal and external migration
  • multi criteria decision models in geography

Under Construction

در حال ساخت