دکتر محمد اجزاء شکوهی

دانشیار، گروه آموزشی جغرافيا
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه فردوسی مشهد

Mohammad Ajza Shokouhi

Associate Professor, Department of Geography
Faculty of Letters and Humanities
Ferdowsi University of Mashhad

  +985138805277    CV     Scopus    ORCID    Google scholar

حوزه های تخصص و پژوهش

Areas of Research and Experties

Under Construction

در حال ساخت