دکترسیدمهدی زرقانی

استاد، گروه آموزشی زبان و ادبيات فارسي
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه فردوسی مشهد

Seyed Mahdi Zarghani

Professor, Department of Persian Language and Literature
Faculty of Letters and Humanities
Ferdowsi University of Mashhad

حوزه های تخصص و پژوهش

  • مطالعات تاریخ ادبی
  • سنائی پژوهی
  • نظریه شعر

Areas of Research and Experties

  • studies of literary history
  • senaee research
  • poem Theory

Under Construction

در حال ساخت