دکتر نجم الدین گیلانی

استادیار،گروه آموزشی تاريخ
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه فردوسی مشهد

Najmedin Gilani

Assistant Professor, Department of History
Faculty of Letters and Humanities
Ferdowsi University of Mashhad

  +985Tel    CV     Scopus    ORCID    Google scholar

حوزه های تخصص و پژوهش

  • تاریخ ایران اسلامی

Areas of Research and Experties

  • History of Islamic Iran

Under Construction

در حال ساخت