دکتر محمدتقی ایمان پور

استاد، گروه آموزشی تاريخ
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه فردوسی مشهد

Mohamad Taghi Imanpour

Professor, Department of History
Faculty of Letters and Humanities
Ferdowsi University of Mashhad

     CV     Scopus    ORCID    Google scholar

حوزه های تخصص و پژوهش

  • تاریخ هخامنشیان
  • تاریخ ساسانیان

Areas of Research and Experties

  • The Achaemenids History
  • The Sasanians History

Under Construction

در حال ساخت