دکتر لیلا نجفیان رضوی

استادیار،گروه آموزشی تاريخ
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه فردوسی مشهد

Leila Najafian Razavi

Assistant Professor, Department of History
Faculty of Letters and Humanities
Ferdowsi University of Mashhad

  +9851Tel    CV     Scopus    ORCID    Google scholar

حوزه های تخصص و پژوهش

  • تاریخ تشیع
  • تاریخ نگاری
  • تاریخ اسلام

Areas of Research and Experties

  • Audiovisual Translation
  • Translator Education
  • Intercultural Communication
  • Media Studies
  • Non-expert Translation

Under Construction

در حال ساخت