دکتر سیدجلال رجائی

استادیار، گروه آموزشی تاريخ
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه فردوسی مشهد

Sayyed jalal Rajai

Assistant Professor, Department of History
Faculty of Letters and Humanities
Ferdowsi University of Mashhad

حوزه های تخصص و پژوهش

Areas of Research and Experties

  •     

Under Construction

در حال ساخت