دکترهادی وکیلی

دانشیار،گروه آموزشی تاريخ
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه فردوسی مشهد

Hadi Vakili

Associate Professor, Department of History
Faculty of Letters and Humanities
Ferdowsi University of Mashhad

  +98Tel    CV     Scopus    ORCID    Google scholar

حوزه های تخصص و پژوهش

  • تاریخ ایران دوره اسلامی

Areas of Research and Experties

  • history of the islamic iran

Under Construction

بسمه العلیم
اینجانب هادی وکیلی فرزند غلامحیدر متولد 1343 مشهد(چناران) کد ملی 5229301368 دیپلم ریاضی –فیزیک(1362-مشهد)، کارشناسی تاریخ (1367 دانشگاه فردوسی مشهد)،کارشناسی ارشد(1370) و دکتری تاریخ ایران دوره اسلامی(1379 تهران-دانشگاه تربیت مدرس) ، از سال 1372در گروه تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد استخدام شدم و هم اکنون با مرتبه دانشیاری، دارای حدود 50 مقاله در مجلات علمی- پژوهشی داخلی و خارجی و دهها مقاله همایشی هستم.سابقه اجرایی مدیریت گروه و مدیریت دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه و عضویت در شوراهای متعدد همچون شورای فرهنگی دانشگاه را هم دارم.