دکترعلی اصغر ذوقی برزشی

مربی، گروه آموزشی تاريخ
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه فردوسی مشهد

Ali Asghar Zoghi borzeshi

Lecturer, Department of History
Faculty of Letters and Humanities
Ferdowsi University of Mashhad

  +98Tel    CV     Scopus    ORCID    Google scholar

حوزه های تخصص و پژوهش

Areas of Research and Experties

  •    

Under Construction

در حال ساخت