دکترعلی علیزاده

دانشیار، گروه آموزشی زبانشناسی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه فردوسی مشهد

Ali Alizadeh

Associate Professor, Department of Linguistics
Faculty of Letters and Humanities
Ferdowsi University of Mashhad

  +98Tel    CV     Scopus    ORCID    Google scholar

حوزه های تخصص و پژوهش

  • نحو- نظریه های نحوی

Areas of Research and Experties

  • Syntax- Syntactic theories

Under Construction

در حال ساخت